T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standardı

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmazın korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olup olmadığının belirlenmesi

1-    Başvuru

20 gün

2-    Tapu
3-    Çap
4-    Aplikasyon Krokisi
5-    Halihazır Harita ve İmar Planı
6-    Fotoğraf

2

Korunması Gerekli Kültür Varlığının koruma grubunun belirlenmesi ve vergi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı

1-    Başvuru

20 gün

2-    Tapu
3-    Halihazır Harita ve İmar Planı
4-    Fotoğraf

3

Korunması Gerekli Kültür Varlığının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi onayı

1-    Başvuru

1 – 2 ay

2-    Tapu
3-    Çap
4-    Aplikasyon Krokisi
5-    İmar Durumu,
6-    İmar İstikamet Rölövesi
7-    Kot Kesit
8-    Halihazır Harita ve İmar Planı
9-    Fotoğraf
10-  Rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları
11-  Projeler
12-  Restorasyon projesi için Belediye yazısı

4

2863 sayılı yasanın 13 ve 14 maddeleri gereğince kiralama-devir ve satış konularının incelenmesi 

1-    İlgili Kurumun Yazısı

15 – 30 gün

2-    Tapu
3-    Halihazır Harita
4-    İmar Planı
5-    Fotoğraf

5

2863 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince Koruma Amaçlı İmar Planı incelenmesi 

1-    Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Yönetmeliği ve Teknik Şartname  gereğince hazırlanacak belgeler

3-4 Ay

6

Korunması Gerekli Kültür Varlığı yapılar ile sit alanlarında yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin şikayet başvurularının değerlendirilmesi

1-    Başvuru

1 – 5 gün 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                  

İsim             : A. Metin YILDIRIMLI 
Unvan          : Müdür 
Adres          : Büyük Postane Cad. No:34 Kat:4 Sirkeci/İSTANBUL
Tel              :(+90212)512 09 20 
Faks            :(+90212)528 31 13
E-Posta       : istanbulkurul5@kultur.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri:
İsim            : Mehmet GÜRKAN
Unvan         : Kurullar Dairesi Başkanı
Adres         : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA 
Tel            : (+90 312) 310 53 64
Faks           : (+90 312) 310 91 12