Genel Bilgiler

TARİHÇE

 

       Yurdumuzdaki kültür varlıklarının korunması amacına yönelik ilk düzenlemenin, gerçek anlamda 1906 tarihinde yürürlüğe konulan “Asar-ı Attika Nizannamesi” ile başladığı kabul edilmektedir. 1914 yılında çıkarılan “Muhafaza-i Abidat Nizamnamesi ” ile de taşınmaz kültür varlıklarının korunması amaçlanmıştır.

        Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, 1931 yılında eski eserlerin korunma önlemlerinin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulmuştur. Korumanın çevre boyutunun gündeme gelmesi ise, 1944 yılında “Eski Eserler ve Müzeler Birinci Danışma Komisyonu” nun toplanmasıyla olmuştur. Bu sayede kültür varlıklarıyla ilgili yeni tanımlar getirilirken, tespit ve tescil işlemlerinin önemi belirlenmiş ve kent ve kasabalardaki imar etkinliklerinin koruma ile ilgili olması gerektiği vurgulanmıştır.

        1951 yılında bir yasa ile kurulan “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu”, koruma ile ilgili ilkeleri ve müdahale biçimlerini belirlemek, proje bazında karar vermek gibi çağdaş görevler üstlenmiş, ülkemizin yapılaşma ve kentleşme süreci içinde tarihsel ve geleneksel çevrenin korunması sorunlarının çözümünde etkin önlemler alınmıştır.

        1973 yılında, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakımı ve değerlendirilmesine ilişkin çağdaş kavram ve yaklaşımları içeren “Eski Eserler Yasası” çıkarılmış, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında tek yapı ölçeğinin yanı sıra, bu yapıların bir arada oluşturdukları çevrenin bir bütün olarak korunması ve yaşatılması gereği ortaya konmuştur. 1983 yılında çıkarılan “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve bu kanundaki bazı değişikliklere ilişkin 1987 yılında çıkarılan 3386 sayılı Kanun ile de, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili tanımlar geliştirilmiş, karar ve denetim mekanizması olarak koruma kurulları oluşturulmuştur.

         Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları için alınan önlemlerin zaman içinde çağın gereğine uygun hale getirilebilmesi için geliştirilen yeni stratejilerin bir sonucu olarak, mevcut yasa, yönetmelik ve ilke kararlarının daha da etkinleştirilebilmesi için 3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 27.07.2004 gün 25535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5226 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun ile, koruma amaçlı imar planları, müktesep haklar, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları ile kamulaştırma, zilyetlik gibi mülkiyet konularında düzenlemeler yapılmış, korumacılık konusunda yerel yönetimlere bazı yetki ve sorumluluklar verilmiş, tescilli yapıların onarımı konusunda mali katkı sağlamak amacıyla yeni kaynaklar oluşturulmuş ve tescilli yapılara muafiyetler ve katkılar getirilmiştir. Ayrıca Koruma Kurulları Koruma Bölge Kurullarına, Koruma Kurulu Müdürlükleri de Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine dönüştürülmüştür.

         17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ ile doğal sit alanlarındaki görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiştir. Müdürlüğümüzün adı 2011 yılında İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 

KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREVİ VE OLUŞUMU

 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Beşinci Bölümünde Koruma Kurullarının görevleri ve oluşumu 57. ve 58. maddeler ile şu şekilde açıklanmıştır:

Koruma Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli:
Madde 57 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/14 md.)
Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a)Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b)Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c)Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
d)Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak,
e)Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f)Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g)Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanla- rı ile ilgili uygulamaya yönelik kararlar almak.

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar. Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder.
Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

Koruma Kurullarının oluşumu:
Madde 58 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/15 md.)
Koruma Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a)
Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimari ve şehir plancılığı konula- rında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci,
b)Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi,
c)Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,
d)Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden iki teknik temsilci,
e)Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,
f)Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci. Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.

BAŞVURULAR HAKKINDA

 

Başvuru yapılırken istenen belgeler konuya göre farklılık gösterse de;

             - Tapu (Aslı / Noterden ya da Tapu Müdürlüğünden tasdikli sureti)

             - Çap (Aslı/Kadastro Biriminden onaylı)

             - İmar Durumu (Aslı/Belediye veya İl Özel İdaresinden onaylı)

             - Taşınmazın sit paftası üzerindeki yeri (Aslı/ Belediye veya İl Özel İdaresinden onaylı)

             - Vekaletname (Aslı)

              dilekçe ekinde istenmektedir.

            2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10-11 ve 57’nci maddeleri uyarınca hazırlanarak, 11.06.2005’te yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince ;

            İzmir Konak Belediye Başkanlığı bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurularak, 10.3.2010 tarihinde faaliyete başlamıştır. Onarım ön izin belgesi, yapı kullanma izni vs. konular için başvuruların Konak İlçe sınırları içinde KUDEB’e yapılması gerekmektedir.

 

 

PERSONEL

 

Müdür      

Ulvi ÖZEL                 (Arkeolog)      

 

Teknik Personel

Arzu Dalgakıran Akın   (Arkeolog)      

Özlem De Lellis            (Yük. Arkeolog)      

Hüdaverdi Benzer        (Arkeolog)  

Seçil Almaç Ntoumis     (Arkeolog)    

Fatma Taşkın               (Arkeolog)      

Asuman Ateş                (Harita Mühendisi)         

Mustafa Çağında          (Kültür Turizm Uzman Yrd.-Harita Mühendisi)

Elvin Boduroğlu            (Kültür Turizm Uzmanı-Yük.Mimar)

Muradiye Eren              (Mimar)

Aylin Gazi                     (Yük. Mimar)

Ömer Paker                  (Mimar)

Ulaş Özkan                  (Mimar) 

 

Mehmet Tüzüner         (Müze Araş. Yük. Sanat Tarihçi)

Aslıhan Aksoy              (Şehir Plancı)     

Şule Bentürk                (Şehir Plancı)     

Zülfigar A. Demir          (Şehir Plancı)      

Asiye Güngen              (Şehir Plancı)       

Süleyman Siyah           (Yük. Şehir Plancı)    

Barış Gökırmak           (Elektrik Müh.) 


Genel İdari Hizmetler Personeli

 Feza Çinpolat   ( Şef )               

Ender Sert        (Bilgisayar İşletmeni)

Buket Çelebi

Mustafa Gündüz

Sema Karahalil

Emine Paksoy   

Tülay Şen       Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 4624 kez gösterilmiştir.