T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

Sıra NoHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ          (EN GEÇ)
1
 
 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlara ilişkin başvuruların değerlendirilmesi
 
 
1-Dilekçe                                                                        
2-Söz konusu taşınmaza ilişkin kadastral bilgiler
3-Başvuru sahibinin adres ve TC Kimlik Numarasının mevcut olması.
Rutin İşlem
2
 
 
Bilgi Edinme Başvuruları
 
 
Talep yazısı15-30 gün
3
 
 
Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında gerçek veya tüzel kişi talepleri
 
 
Talep yazısı3 ay
4
 
 
Şikayet Değerlendirmesi
 
 
Resmi yazı, dilekçe, e-posta yoluyla15-20 gün
5
 
 
Vatandaş Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan başvuruların cevaplandırılması
 
 
1-Dilekçe, elektronik posta yoluyla30 gün
6
 
 
Koruma Amaçlı İmar Planları
 
 
1-Belediye meclis kararları                                                                              2-Halihazır ve Kadastral paftalar6ay
7
 
 
Alan Yönetimi
 
 
1-Alana ait halihazır haritalar, 
2-Sit alanlarına ve tescilli yapılara ilişkin bilgi ve belgeler, 
3-koruma amaçlı imar planları, 
4-paydaşlara ilişkin bilgiler
3-6 ay
8
 
 
Takas
 
 
1-Dilekçe, 
2-Tapu Senedi veya Çaplı Tasarruf Vesikası
3ay
9
 
 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların satış ve hibesi ile ilgili işlemler
 
 
1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası  
2-tapu senedi örneği 
3- taşınmaz malın konumunu gösterir harita, 
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibenin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
10
 
 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun14 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların kiralama, tahsis, devir, terk, irtifa ve intifa hakkı verilmesi ile ilgili işlemler.
 
 
1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası 
2- tapu senedi örneği 
3-taşınmaz malın konumunu gösterir harita, 
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
11
 
 
Tespit, İrdeleme ve Belgeleme
 
 
1-Dilekçe,
2- tespit ve tescili yapılan alana ya da taşınmaza ilişkin pafta ada  parsel ve yer bilgilerini gösterir belge
Rutin İşlem
12
 
 
Su ürünleri yetiştiriciliği, sulak alanlar, askeri yasak bölgeler, milli parklar, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, ÇED, Boru Hatları, Planlama Alanları, ÖÇK Alanları, Turizm Bölgeleri Alanları ve Merkezleri, Maden Ruhsatları, Enerji Santralleri ve Nakil Hatları, GSM Baz İstasyonları gibi konularda görüş bildirme
 
 
1-Dilekçe, 
2-söz konusu proje alanına ilişkin bilgi ve belgeler (plan, rapor, ÇED raporu vs)
Rutin İşlem
13
 
 
Taşınmaz Kültür Envanter Listesi Oluşturulması
 
 
Koruma Bölge Kurulu KararıRutin İşlem