T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

    1

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmazın korunması gerekli Kültür Varlığı olup olmadığının belirlenmesi

1-      Başvuru

2-      Tapu

3-      Çap

4-      Aplikasyon Krokisi

5-      Halihazır Harita ve İmar Planı

6-      Fotoğraf

     15 gün

    2

Korunması Gerekli Kültür Varlığının koruma grubunun belirlenmesi ve vergi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı

1-      Başvuru

2-      Tapu

3-      Halihazır Harita ve İmar Planı

4-      Fotoğraf

           

     15 gün

    3

Korunması Gerekli Kültür Varlığının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi onayı

1-      Başvuru

2-      Tapu

3-      Çap

4-      Aplikasyon Krokisi

5-      İmar Durumu,

6-      Halihazır Harita ve İmar Planı

7-      Foroğraf

8-      Rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları

9-      Projeler

10- Projesi için Belediye yazısı

    1 – 3 ay

 

   4

2863 sayılı yasanın 13 ve 14 maddeleri gereğince kiralama-devir ve satış konularının incelenmesi

1-      İlgili Kurumun Yazısı

2-      Tapu

3-      Halihazır Harita

4-      İmar Planı

5-         Fotoğraf

 

   10 – 30 gün

     5

Şikayet Değerlendirmesi

1-      Resmi yazı, dilekçe, e-posta yoluyla, telefon ihbarı

      

    1 – 3 gün

     6

Korunması Gerekli Kültür Varlığı yapılar ile sit alanlarında yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin şikayet başvurularının değerlendirilmesi

1-      Başvuru

      1 – 3 gün

    7

Bilgi Edinme Başvuruları

1-      Başvuru

      

   15 iş günü

   

Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında gerçek veya tüzel kişi talepleri

1-      Başvuru

   15 iş günü

  

    9

Tespit, İrdeleme ve Belgeleme

1-      Başvuru

2-      Tespit ve tescili yapılan alana ya da taşınmaza ilişkin pafta ada parsel ve yer bilgilerini gösterir belge

 

        

     1 ay

   

   10

Su ürünleri yetiştiriciliği, sulak alanlar, askeri yasak bölgeler, milli parklar, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, ÇED, Boru Hatları, Planlama Alanları, ÖÇK Alanları, Turizm Bölgeleri Alanları ve Merkezleri, Maden Ruhsatları, Enerji Santralleri ve Nakil Hatları, GSM Baz İstasyonları gibi konularda görüş bildirme

     1- Başvuru

     2- Söz konusu proje alanına ilişkin bilgi ve 

        belgeler

      1-3 ay